فسخ بیمه‌نامه هنگام انتقال مالكيت

چکیده

در صورت انتقال مالكيت موضوع‌بیمه از طریق معامله یا ارث، ‌بيمه‌ گذار ‌می تواند ‌بيمه‌ نامه را فسخ و ‌حق‌ بيمه مدت باقيمانده ‌بيمه ‌نامه خود را از شرکت بیمه دریافت نمايد. در صورت عدم فسخ ‌بيمه ‌نامه اگر مالک جديد به تعهدات ‌بيمه ‌گذار در مقابل ‌بيمه‌ گر عمل نمايد، تعهدات ‌بيمه ‌گر در قبال مالک جديد ادامه خواهد يافت. درصورت انتقال موضوع بيمه به شخص ديگری، تا زمانی که انتقال به اطلاع بیمه‌گر نرسد، پرداخت كليه اقساط عقب افتاده حق بيمه به عهده ناقل خواهد بود. اگر تعداد ورثه يا مالکین جدید موضوع‌بیمه بیشتر از یک نفر باشد، هريک از آنها نسبت به پرداخت تمام حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئول خواهد بود. در صورتی که انتقال مالكيت موضوع‌بیمه پس از وقوع حادثه‌ ای باشد كه به ‌بيمه‌ گر اعلام نشده است، ‌بيمه‌ گر هيچ گونه مسئوليتی برای جبران خسارت‌ های وارده در مقابل مالک جديد نخواهد داشت.

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر
478

  • در صورت انتقال مالكيت موضوع‌بیمه از طریق معامله یا ارث، ‌بيمه‌ گذار ‌می تواند ‌بيمه‌ نامه را فسخ و ‌حق‌ بيمه مدت باقيمانده ‌بيمه ‌نامه خود را از شرکت بیمه دریافت نمايد. در صورت عدم فسخ ‌بيمه ‌نامه اگر مالک جديد به تعهدات ‌بيمه ‌گذار در مقابل ‌بيمه‌ گر عمل نمايد، تعهدات ‌بيمه ‌گر در قبال مالک جديد ادامه خواهد يافت.
  • درصورت انتقال موضوع بيمه به شخص ديگری، تا زمانی که انتقال به اطلاع بیمه‌گر نرسد، پرداخت كليه اقساط عقب افتاده حق بيمه به عهده ناقل خواهد بود.
  • اگر تعداد ورثه يا مالکین جدید موضوع‌بیمه بیشتر از یک نفر باشد، هريک از آنها نسبت به پرداخت تمام حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئول خواهد بود.
  • در صورتی که انتقال مالكيت موضوع‌بیمه پس از وقوع حادثه‌ ای باشد كه به ‌بيمه‌ گر اعلام نشده است، ‌بيمه‌ گر هيچ گونه مسئوليتی برای جبران خسارت‌ های وارده در مقابل مالک جديد نخواهد داشت.

بیگی

کارشناس تولید محتوا