اولين قرار داد بيمه اي که به وجود آن پي برده اند بيمه حمل و نقل است که به سال 1347 ميلادي در شهر ژن ايتاليا منعقد شده است. بنابراين شايد شروع فعاليت بيمه اي به معني امروزي آن قرن چهاردهم ميلادي باشد. پيدايش بيمه در قرن چهاردهم و يا احتمالاً يک قرن قبل از آن به اين معني نيست که قبل از آن بشر در صدد يافتن وسيله اي براي مقابله با آثار حوادث نبوده است .

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر

1520

یکی دیگر از انواع بیمه ، بیمه مسئولیت است. در این بیمه مسئولیت افراد در برابر موضوعات مختلف بیمه‌ می‌شود.

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر

1621

موارد فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر (شرکت‌بیمه)

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر

744

در صورت انتقال مالكيت موضوع‌بیمه از طریق معامله یا ارث، ‌بيمه‌ گذار ‌می تواند ‌بيمه‌ نامه را فسخ و ‌حق‌ بيمه مدت باقيمانده ‌بيمه ‌نامه خود را از شرکت بیمه دریافت نمايد. در صورت عدم فسخ ‌بيمه ‌نامه اگر مالک جديد به تعهدات ‌بيمه ‌گذار در مقابل ‌بيمه‌ گر عمل نمايد، تعهدات ‌بيمه ‌گر در قبال مالک جديد ادامه خواهد يافت. درصورت انتقال موضوع بيمه به شخص ديگری، تا زمانی که انتقال به اطلاع بیمه‌گر نرسد، پرداخت كليه اقساط عقب افتاده حق بيمه به عهده ناقل خواهد بود. اگر تعداد ورثه يا مالکین جدید موضوع‌بیمه بیشتر از یک نفر باشد، هريک از آنها نسبت به پرداخت تمام حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئول خواهد بود. در صورتی که انتقال مالكيت موضوع‌بیمه پس از وقوع حادثه‌ ای باشد كه به ‌بيمه‌ گر اعلام نشده است، ‌بيمه‌ گر هيچ گونه مسئوليتی برای جبران خسارت‌ های وارده در مقابل مالک جديد نخواهد داشت.

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۱ مهر

767