درباره بیمه مسؤلیت

 

همه ما ممکن است در زمینه ای که داریم فعالیت میکنیم با یک بی احتیاطی یا به طور اتفاقی،به فرد دیگری یا اموال فرد دیگری آسیب بزنیم که در نتیجه باید هزینه خسارت وارد شده را پرداخت کنیم.اینجاست که بیمه مسئولیت به کمک ما میاد و اجازه نمیدهد که ما خسارات جانی یا مالی را خودمان پرداخت کنیم و میتوان این مسئولیت را به بیمه واگذار کرد.

از طرفی چون مشاغل و زمینه های اقتصادی خیلی زیادن بیمه مسئولیت هم دسته بندی های زیادی داره که برای هم بهتر متوجه شدن مطلب هم شناخت پر کاربرد ترین بیمه های مسئولیت میریم که چند موردش رو بهتون معرفی کنم.

  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود ، مسئول هستند . اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد . تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ساختماني، عمرانی ، خدماتی،  صنعتی و تولیدی تحت پوشش اين بيمه نامه خواهند بود . به موجب اين بيمه نامه هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو كارگران براثر حوادث ناشي از كار تحت پوشش قرار مي گيرد.                                  

  • بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان  در قبال بيماران كه به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ويا قصور بيمه گذار در تشخيص ، معالجه ، مداوا  ،اعمال جراحي ، وبه طور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده ويا فوت شوند اين بيمه نامه بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است و كليه دعاوی بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان مشمول پوشش بيمه اي مي باشد،به شرط آن كه معالجه و يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد.

  • بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

گاهي در طول انجام عمليات ساختماني خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد كه ناشي از عمليات تخريب ، گودبرداري ، پي كني ، نصب اسكلت فلزي و غيره  مي باشد، اين خسارت ها مي تواند  شامل نشست ساختمان هاي مجاور، ريزش ساختمان هاي مجاور، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان مجاور در اثر ريزش ،خسارت وارد به خيابان، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز و خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و هم چنين خسارت جاني وارد به عابرين و همسايگان باشد . با اخذ اين بيمه نامه مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش  قرار مي گيرد.

محصولات مشابه