درباره بیمه باربری

بیمه های باربری برای حمل کالا از یک مبدأ به مقصد و برای حفظ آن از خطرات احتمالی استفاده میشود.حال در صورتی که کالا در زمانی که حمل میشود دارای بیمه باربری باشد در صورت تلف شدن،خسارت دیدن کالایا بیمه گذار هزینه هایی برای خطرات پرداخت کند تمامی این موارد بر عهده شرکت بیمه میباشد.

بیمه های باربری از لحاظ جغرافیایی به شرح زیر میباشند

  • بیمه باربری وارداتی

یک شخص یا شرکت از کشور های خارجی محصولی را خریداری میکند و برای حمل آن به داخل کشور مؤظف میباشد که از بیمه باربری وارداتی استفاده کند.

  • بیمه باربری صادراتی

کالایی که از داخل ایران به کشور های خارجی انتقال پیدا میکند نیاز به بیمه نامه صادراتی دارد.

  • بیمه بابری ترانزیت

زمانی که مبدأ و مقصد یک کالا خارج از ایران باشد و صرفا ایران مسیر حمل و انتقال کالا باشد از بیمه باربری ترانزیت استافاده میشود که نرخ و شرایط آن تماما شبیه به بیمه باربری صادراتی میباشد.

  • بیمه باربری داخلی

در مواقعی که مبدأ و مصد کالا داخل کشور باشد و بخواهیم کالا را از ریسک های احتمالی که در زمان انتقال وجود دارد حفظ کنیم از بیمه باربری داخلی استفاده میشود.

محصولات مشابه